Aktuellt

Version 6.0.0 av Arena är nu publicerad. Den nya versionen innehåller

27.06.2013

förbättringar av befintliga funktioner samt några nyheter.

En vanlig budgetprocess i Arena bygger på att årets budget konsekvensjusteras med alla kända förändringar inför nästa år. Därefter tillkommer förslag på nya förändringar; satsningar, prioriteringar och/eller effektiviseringar.

I Arena kan man nu även beräkna ramar och skapa detaljbudgetar utifrån resursfördelning baserat på volymer i verksamheten. Kriterierna för resursfördelning skapas med hjälp av formler och beräkningar, baserat på standardvärden per enhet eller verksamhet.

Standarvärden kan vara kronor per brukare för olika kostnadsslag, undervisningstimmar, produktion av vårddygn, barn per förskola etc. Detta innebär att nästa års budget inte baseras på den nuvarande budgeten, utan på faktisk volym och behov för nästa år. Slutprodukten kan vara en budgetram för en verksamhet eller enhet eller för ett bestämt konto.

Modulen är utvecklad för att kunna användas inom alla verksamheter inom organisationen. Under hösten 2013 kommer vi undersöka intresset av att utveckla en standardmall för resursfördelning, som direkt kommer kunna användas av de som önskar. Kontakta oss om ni önskar ni mer information om modulen för resursfördelning och hur den skulle kunna användas i er organisation.

Generellt

  • Förbättringar gällande utseende och svarstider.
  • Bättre stöd för IE 10.0.

Budget

  • Varning om möjligt räknefel i budget utifrån om ett konto är ett intäkts- eller kostnadskonto.
  • Sortering av förändringar i åtgärdsbudgeteringen kan göras efter ansvar/kostnadsställe.
  • För investeringar kan det nu väljas ett projektnummer för investeringen. När en investering är kopplat till ett projektnummer i kontosträngen kan den enklare väljas i kontofiltret och det blir därmed enklare att få översikt. Det är också möjlig att välja ett tidigare projekt och kopiera förutsättningarna till nya projekt inom samma ansvarsområde.
  • Integration mot Stratsys.

Budgetkontroll

  • Möjlighet att välja startmånad för budgetförändring under verksamhetsåret och även få en anpassad periodisering av budgetförändringen.
  • Aktivitetskarta för budgetkontrollmodulen har tillkommit under systemrutiner.