Aktuellt

Sambandskontroll ger högre kvalitet

22.01.2014

En stark funktion för att få högre kvalitet, både i redovisning och i budget, är sambandskontrollen. Funktionen bygger på systemet signalerar när det finns utfall på kombinationer som inte har budget. Dessa avvikelser brukar oftast bero på felbokföringar, men det kan även vara godkända avvikelser som i vissa fall kräver ombudgetering.

Ett effektivt handhavande av funktionen bygger på att man importerar ett preliminärt periodutfall, för att skapa tid för att korrigera eventuella fel i redovisning och i budget. Vid det definitiva periodbokslutet importeras därefter ny information till Arena. Genom att löpande under året arbeta med att höja kvaliteten i redovisningen kommer arbetet med uppföljningar, prognoser och bokslut underlättas avsevärt.