Aktuellt

Rambudgetering utifrån Arenas praxis

04.04.2016

Arena är i grunden ett verktyg för att arbeta med detaljbudget, från den minsta enhet aggregerat upp till kommunens totala budgeterade resultat. I Arena kan även ramar beräknas, utifrån ett top-down perspektiv.

När budgetförutsättningarna är definierade och parametrarna för exempelvis en bedömd lönerörelse, personaltäthet och resursfördelning är inställda kan ett mer decentraliserat budgetarbete ta vid, utifrån ett bottom-up perspektiv.

Detta metod innebär att varje enhet skapar en verklighetsförankrad budget som bygger på kända fakta, exempelvis aktuell personal, avtal, lokalkostnader mm. Eventuella förändringar kan därefter hanteras enligt Arenas best practice-metod.

Större principiella förändringar och åtgärder kan budgeteras separat i Arena, vilket förtydligar budgetdokumentet och skapar en röd tråd i budgetarbetet. Åtgärderna kan bygga både på den politiska viljeinriktningen som på olika tjänstemannaförslag.

Budgetförslag skapas slutligen genom att kombinera den kvalitetssäkrade detaljbudgeten med önskade förändringar. Avstämning mot tilldelad ram görs löpande i realtid, utifrån en konsoliderad detaljbudget.