Aktuellt

Hållbara processer för budget och prognos

07.04.2017

Hållbarhet är ett begrepp som blivit mer aktuellt de senaste åren. Enligt Arenas best practice så bör en organisation arbeta hållbart med sina processer för ekonomi utifrån en genomtänkt strategi för strukturkapitalet. För ekonomiprocesserna kan det bland annat innebära att ett användarvänligt och standardiserat verksamhetssystem används för budget och prognos. Verksamhetssystemet skall främja ökad kompetens och medvetenhet genom ett bidra till ett decentraliserat arbete med budget och prognoser.

Budget och prognos är grundläggande delar av ekonomiprocessen och bör fungera oavsett vem som är kommunchef eller ekonomichef. Förutsättningar, metoder och arbetsmoment måste därför vara väl förankrade i organisationen. Ett standardsystem kan utgöra en viktig grund för detta, särskilt om systemet dessutom innehåller ett ramverk för processen.

Hållbarhet har sitt ursprung i begreppet ”hållbar utveckling” och ”hållbarhetsredovisning” som är en del av en organisations samhällsansvar och CSR-arbete. Global Reporting Initiative, GRI, har publicerat riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna kan användas oberoende av organisationens storlek, verksamhet och geografisk hemvist.

Fil. dr Christer Westermark har undersökt de statligt ägda bolagens arbete med hållbarhetsredovisningar för att undersöka om hållbarhetsredovisning var en lämplig styrmetod för att åstadkomma hållbar utveckling. Christer Westermark publicerade 2015 även en artikel i tidningen Balans om ämnet, en artikel som sedan vann CH Witts pris för årets bästa. Priset har delats ut varje år sedan 1981 av PwC i samarbete med FAR. Christer Westermark har bakgrund som revisor och mångårig chef inom Skatteverket, med särskild specialisering inom redovisning.

Arena Budget kan i samarbete med Fil. dr Christer Westermark erbjuda rådgivning och utbildningar inom området hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Kontakta Fredrik Westermark för mer information, fredrik.westermark@arenabudget.se