Arena budget & prognos

Användarvänligt webbsystem för budget och prognos

Detaljbudget

Sedan 2003 har mer än 150 kommuner och organisationer tagit Arenas budgetsystem i bruk som sitt primära verktyg för ekonomisk planering. I Arena hanteras årsbudget och ekonomiplan på ett enkelt sätt, både för drift och investeringar. Arena har lönebudgetering på personnivå, baserad på data från personalsystemet, något som ger organisationen bra kontroll på sin största kostnadspost. Systemet har bland annat automatisk beräkning av sociala avgifter, schablonmässiga indexjusteringar, resursfördelning mm. En mycket viktig aspekt är användarvänlighet för både ekonomer och budgetansvariga, vilket ger en hävstångseffekt för hela organisationen.

 

Scenarier och What-If analyser med Arenas unika funktion för åtgärdsbudgetering

Arena har en unik arbetsyta för hantering av budgetåtgärder. Förändringar som diskuteras under budgetprocessen tenderar att sluta på en whiteboard, som en anteckning eller i sämsta fall som en flyktig tanke. Noteras istället förändringarna i Arena kan ledningen istället löpande hantera alternativa budgetförslag eller scenarier, med direkt koppling till resultat eller budgetomslutning och slipper därmed massor av manuellt arbete inför nya budgetberedningar.

Den separata arbetsytan för budgetering av åtgärder och förändringar ger ledning, budgetansvariga och politiker dessutom en god översikt över alla förslag och prioriteringar i årsbudget och ekonomiplan. Det slutliga budgetförslaget blir pedagogiskt och tydligt, eftersom det framgår vad budgeten bygger på för förutsättningar.

 

Budgetkontroll och prognos

Prognos

Arena innehåller en modul för budgetkontroll för avstämning av utfall mot budget under verksamhetsåret. Verksamheten kan enkelt följa upp sin ekonomi och även arbeta med prognoser. Kommentarer kan anges, både på detaljnivå och på övergripande nivå. En komplett verksamhetsrapport med både belopp och kommentarer ger en enhetlig rapportmall för organisationen.  Arena kan skapa automatiska prognoser baserat exempelvis på periodens utfall vilket ger en snabb indikation på det ekonomiska läget i organisationen. Aktuell lönefil kan importeras och därmed tillgängliggöra viktig information för budgetansvariga. Tidigare utfall och prognoser kan sparas och historik finns därmed tillgängligt för alla användare. Integration finns med Stratsys för att förenkla arbetet med slutdokumentation och organisationens rapportering.

 

Resursfördelning – volymdriven budget och rambudget

Baserat på volymer kan ramar eller driftersättningar tilldelas för till exempel skola, förskola, omsorg eller andra områden. Verktyget kan användas till att skapa budgeterade driftersättningar på enhetsnivå eller tilldelning av ram på mer aggregerad nivå.

Stöd för mål- och aktivitetsstyrning och workflow med molnbaserade ”att-göra listor”

Det senaste tillskottet till Arena ger möjlighet att skapa unika rollbaserade ”att-göra listor”. Aktiviteter som stödjer budgetprocessen kan anges på rollnivå och även följas upp vilket ger en god överblick över processen i organisationen. För den enskilde användaren ger aktiviteterna en tydlig struktur och vägledning.

Information integreras från ekonomi- och lönesystem

Arena använder information från främst ekonomi- och lönesystem.  Beprövade system är bland annat Agresso, Å-data, Aditro, Raindance, Visma, Xledger mfl. När budget och prognos är färdigställda kan informationen exporteras till valfritt system eller integreras med automatik, exempelvis till Stratsys.

Alla på samma Arena

Normalt används Arenas budgetsystem av alla verksamhetsansvariga med budgetansvar. En stor del av våra kunder använder även Arena i den politiska processen, för att tillgängliggöra ekonomisk information och skapa ökad delaktighet.